Secretariaat:

 

D. van Beveren    Meidoornlaan 116   Dieren

Telefoon: (0313-) 427730  

Email: info@dierennoordoost.nl

Wijkplatform Dieren Noord Oost

Welkom op de website van Wijkplatform Dieren Noord Oost

Hier vindt u allerhande nuttige en actuele informatie over de wijk en over DiNO, de vereniging van wijkbewoners van Dieren Noord Oost. Hebt u opmerkingen, ideeën of nieuws? Mail dan naar info@dierenoordoost.nl

Twitter en Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwtjes over Dieren Noord Oost en DiNO? Wordt dan volger van @wpfDiNO

 

Wilt u op het internet mee praten over Dieren Noord Oost?

Meld u dan aan voor de Facebookgroep wpf DiNO

 

Ik buurt mee kunt u volgen via @ikbuurtmee en via www.ikbuurtmee.nl

DiNO in het kort

 

In 2006 is door een enthousiaste groep wijkbewoners, mede op initiatief van de gemeente Rheden, het Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO) opgericht.

Zowel vanuit de wijk als vanuit de gemeente Rheden ontstond de behoefte om de contacten tussen wijkbewoners en het gemeentelijk apparaat te intensiveren en besluitvormingsprocessen rondom het leefklimaat in de wijk Dieren Noord Oost  te stroomlijnen en te structureren.

 

Om te inventariseren welke wensen en vraagstukken bij de bewoners van Dieren Noord Oost leven is meteen na de oprichting van DiNO in 2006 in opdracht van DiNO door de Hogeschool Arnhem Nijmegen een belevingsonderzoek onder de bevolking uitgevoerd dat de basis vormt voor het activiteitenscala van het wijkplatform.

 

Om de democratie binnen het wijkplatform en de betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten is gekozen voor de verenigingsvorm als organisatiestructuur. Alle wijkbewoners van Dieren Noord Oost kunnen lid of donateur worden van DiNO.

 

Binnen de organisatie is een aantal werkgroepen actief, die een aantal zaken binnen de wijk hebben aangepakt:

· stroomlijnen discussie jongerenontmoetingsplek JOP

· aanpak overlast voetbalveld

· aanpak overlast hondenpoep

· jaarlijkse zwerfvuilacties

· invoering buurtpreventie

· aanpak achterstallig onderhoud in bestrating

· aanpak verkeersonveilige situaties

· energiebesparingsproject

 

Ook staan er nog op te lossen vraagstukken op het programma:

· parkeerproblematiek

· terugdringen snelheid van auto’s in de wijk

· woonerven instellen in alle hofjes

· bevordering groenonderhoud

· behoud van bomen in de wijk

· speelbos

· bevordering betrokkenheid bewoners bij  leefomgeving

· gevolgen Traverse voor Dieren N.O. en Kanaalweg

· onderhoud en uitbouw buurtpreventie

 

Doelstelling in de praktijk

 

De statuten van de vereniging geven aan dat de vereniging haar doel onder meer tracht te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden, door het onderhouden van contacten met de gemeente, de politie, organisaties op gebied van volkshuisvesting, andere organisaties en de bewoners van de wijk en met alle overige wettelijke middelen.

 

DiNO werkt dit in de praktijk uit door:

· te bevorderen dat zoveel mogelijk bewoners van Dieren Noord Oost lid worden van de vereniging

· het werven van donateurs

· regelmatig nieuwsbrieven / wijkkranten uit te brengen

· thema-avonden te organiseren

· Werkgroepen formeren inzake Verkeersaangelegenheden, Communicatie en acquisitie, Groen en woonomgeving, Buurtpreventie, Energieproject, enz.

· steun te geven aan initiatieven van wijkbewoners

· openbare bestuursvergaderingen te houden

· alle verenigingsinformatie te publiceren op de website dierennoordoost.nl

· contacten te onderhouden met andere wijkplatforms, organisaties, de gemeente en de wijkagent.