Door de verschillende projectgroepen wordt gewerkt aan de verbetering van het woon– en leefklimaat in de wijk Dieren Noord Oost op allerlei werkterreinen:

Werkgebieden

· 30 km/uur in doorgaande straten

· Regulering van parkeren

· Handhaving woonerven

· Invoering schoolzone

· Bevordering speelmogelijkheden

· Verkeersremmende maatregelen

· Traverse kritisch volgen

VERKEERSVEILIGHEID & SPEELVOORZIENINGEN

· Handhaving bomen en groen

· Jaarlijkse zwerfvuilactie

· Zelfverwerkzaamheid groenonderhoud

· Onderhoud bestrating

· Bestrijding overlast hondenpoep

· Bewonersparticipatie groenbeleid

GROEN EN WOONOMGEVING

· Bevordering alertheid wijkbewoners

· Samenwerking met wijkagent

· Deelname aan Burgernet

· Meldingen via contactpersonen

· Bevordering inbraakpreventie

· Informatie wijkbewoners

CRIMINALITEITSPREVENTIE & BURGERZIN

Wijkplatform Dieren Noord Oost