DiNO hecht zeer veel waarde aan burgerparticipatie en wil hier o.a. middels de werkgroep Buren voor buren en in overleg met de gemeente verdere invulling aan geven de komende tijd

Burgerparticipatie

Recente activiteiten

Wijkplatform Dieren Noord Oost

Zwerfvuilactie 2016

De zwerfvuilactie was wederom dankzij de inzet van veel wijkbewoners een succes. De eerstvolgende opschoonactie wordt eind maart 2017 gehouden

Nieuwe website DiNO

DiNO werkt aan een geheel vernieuwde website die begin 2018 in gebruik zal worden genomen. Wilt u reageren of aanvullingen doorgeven?

Mail dan naar info@dierennoordoost.nl

Traverse Dieren

DiNO volgt de ontwikkelingen t.a.v. de traverse op de voet, met name de gevolgen die dit heeft voor de wijk Dieren Noord Oost.

Verkeersaangelegenheden in de wijk

Plan Werkgroep Verkeer Dieren Noordoost enthousiast ontvangen

 

In het Ik buurt mee! proces in Dieren Noordoost zijn voor een aantal thema’s werkgroepen ontstaan. Groepen bewoners verdiepen zich in een thema en proberen verbeteringen voor de buurt aan te dragen.

Zo heeft een werkgroep zich beziggehouden met de verkeersproblematiek. Tijdens de gehouden ‘hofjestour’ en via de ingevulde enquêtes kwam o.a. naar voren dat regelmatig te hard wordt gereden in de wijk en dat er sprake is van parkeeroverlast. Ook vinden bewoners dat er beter moet worden gehandhaafd.

 

Buurtbewoner Jos Boon bood namens de werkgroep Verkeer het plan van aanpak (inventarisatie van knelpunten en oplossingen) aan, aan Constans Pos (wethouder Ik buurt mee!) en Ronald Haverkamp (wethouder verkeer en beheer openbare ruimte). Wethouder Pos waardeerde de opzet van het plan omdat niet alleen gekeken is naar verkeerskundige maatregelen. Jos Boon legde namelijk uit dat ook met een positieve benadering het gedrag van gebruikers veranderd kan worden om de problemen verminderen. Dat kan worden bereikt door éénduidigheid en uniformiteit t.a.v. snelheidszonering en voorrangsregels, uitbreiding en regulering van parkeerplaatsen en waar nodig verduidelijken en handhaving van de regels. Weginrichting en bebording dient in overeenstemming te worden gebracht met het snelheidsregime en overige verkeersregels. Bijzondere aandacht verdienen de Imboslaan en de situatie rondom de basisscholen. Wethouder Haverkamp wil graag de problematiek met eigen ogen zien en de afspraak is gemaakt om binnenkort met de werkgroep een rondgang door Dieren Noordoost te maken.

 

De gemeente wil in 2015 enkele snelheidsremmende maatregelen realiseren in Dieren Noordoost. Dit biedt mogelijkheden om in overleg de ideeën van de werkgroep af te stemmen met de plannen van de gemeente. Uiteraard worden ook de bewoners van Dieren Noordoost betrokken bij de planvorming.