Tekstvak: Bestuur
Taken en werkwijze

Algemeen bestuur

 

Het algemeen bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal algemene bestuursleden; het streven is van iedere werkgroep in ieder geval één lid (zijnde de coördinator) in het bestuur op te nemen om een soepele communicatie tussen bestuur en werkgroepen te bevorderen.

 

Het algemeen bestuur komt c.a. éénmaal  per 2 maanden bijeen. De algemene vergadering is vooral bedoeld om het algemene verenigingsbeleid met elkaar te bespreken.

 

Bestuur, projectgroepen en commissies informeren elkaar via e-mails. Formele schriftelijke contacten met leden en andere organisaties verlopen uitsluitend door tussenkomst van de secretaris van het bestuur.

 

Dagelijks bestuur

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en één of meer leden uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt ca. éénmaal per maand bijeen, zo nodig en/of wenselijk in combinatie met de bijeenkomst van het algemeen bestuur.

 

Taakverdeling dagelijks bestuur

De voorzitter treedt naar buiten op als woordvoerder voor het wijkplatform; hij kan zich laten vertegenwoordigen door een van de andere leden van het dagelijks bestuur.

De secretaris draagt zorg voor de doorzending van externe post en e-mail  naar de behandelende functionaris, commissie of werkgroep.

De penningmeester draagt zorg voor het tijdig verrichten van de betalingen en het innen van contributies, donaties en advertentiegelden.

Relatie dagelijks bestuur – algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur regelt zelfstandig de dagelijkse gang van zaken, maar raadpleegt zo nodig het algemeen bestuur.

Vergaderingen

Ledenvergaderingen, vergaderingen van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen vinden zoveel mogelijk plaats in buurtcentrum De Drieschaar.

Als vergaderavond voor algemeen en dagelijks bestuur wordt zoveel mogelijk de derde donderdag van de maand aangehouden.

Wijkplatform Dieren Noord Oost