Werkgroep Verkeersaangelegenheden

Taken en werkwijze

Verkeersaangelegenheden

 

Algemene doelstelling

 

De doelstelling is het bevorderen van de verkeersveiligheid in de wijk Dieren Noord Oost. De projectgroep die is belast met deze doelstelling zet zich in voor de realisering ervan door het inventariseren van de wensen en opmerkingen van de bewoners van de wijk. Het leggen en onderhouden van contacten met andere organisaties die in het maatschappelijk verkeer te maken hebben met verkeersveiligheid. Het doen van concrete voorstellen (aan de gemeente) op het terrein van de verkeersveiligheid overleggen met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de politie en het registreren van meldingen van verkeersgevaarlijk gedrag.

 

Werkwijze

DiNO wil immers een platform te zijn voor de inwoners van de wijk. Daarnaast zijn ook financiële middelen nodig en mogelijk realiseerbaar, bijvoorbeeld voor het maken van publicaties, uitnodigingen etc. Uiteraard is elke vorm van hulp of   kritiek welkom. Draagvlak van bewoners is een eerste vereiste voor verdere acties   en planontwikkeling.

De verkeerssituatie in hoofdlijnen

De aard van het verkeer in Dieren Noord Oost vloeit voort uit het woonkarakter van dit deel van Dieren. Hierdoor is er sprake van woon-werkverkeer, dat zich met name afspeelt aan het begin van de ochtend en in de namiddag. Hiermee houdt verband dat de krapte t.a.v. parkeergelegenheid zich op een aantal punten voordoet buiten de kantooruren.

Alle wegen binnen Dieren Noord Oost kunnen worden aangemerkt als woonstraten, maar op de ontsluitingswegen is er uiteraard meer (gemotoriseerd) verkeer dan op wegen/hofjes met een uitgesproken woon- en verblijfskarakter. Het ‘binnenwijkse’ verkeer is voor een belangrijk deel gericht op de aanwezige lagere scholen, het wijkcentrum, het postkantoor en de middelgrote supermarkt.

Het uitgaande en inkomende verkeer van de wijk speelt zich af op de Abelenlaan, Cederlaan, Meidoornlaan en de Breukinklaan. De wijk wordt omsloten door in een u-vorm gelegen voorrangswegen met een duidelijke verkeersfunctie, te weten Kanaalweg, Imboslaan en Harderwijkerweg. Mede doordat de hoekpunten van deze u-vorm voorzien zijn van respectievelijk een rotonde (bij de Spar), permanent   functionerende verkeerslichten (hoek Harderwijkerweg en Imboslaan) en nog een rotonde (Kanaalweg), vindt er bij deze wegaansluitingen zelden een aanrijding plaats.

Van de drie overige toegangspunten voor alle verkeer kenmerken Imboslaan - Meidoornlaan en Harderwijkerweg - Abelenlaan zich als ruime overzichtelijke wegaansluitingen en Imboslaan - Breukinklaan als een weinig overzichtelijk punt, waar geregeld sprake is van een „bijna-aanrijding”.

De drie aansluitingen voor alleen fietsers zijn duidelijk gemarkeerd en kunnen niet worden aangemerkt als bijzonder verkeersgevaarlijke punten. Wel vraagt de oversteekbaarheid van de Kanaalweg voor fietsers op het Nachtegaalspad, waarover drie toeristische fietsroutes lopen, om een oplossing.

De kruising Imboslaan – Meidoornlaan - Industrielaan is onoverzichtelijk vanwege de op de Imboslaan geparkeerde auto’s.

Het verkeer binnen de wijk geeft reden tot zorg op wijkontsluitingswegen   Meidoornlaan, Cederlaan, Breukinklaan en Vlashegge, in verband met de snelheid van motorvoertuigen. Op deze wegen zal de veiligheid gediend zijn door het instellen van de 30 km limiet, mits deze verandering gepaard gaat met het aanbrengen van de daarbij voorgeschreven infrastructurele voorzieningen die een hogere snelheid tegengaan.

Op de plaats waar woonerven en andere daarop gelijkende woon/-speelstraten uitmonden op bedoelde 30 km wegen, zullen passende veiligheidsvoorzieningen moeten komen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bedoelde wegtypen/-soorten verschillen in aard en in weggedrag van de aanwezige lopende, fietsende en spelende weggebruikers.

Het is van belang erop te wijzen dat de alom gebruikelijke snelheid van het gemotoriseerde verkeer in laatstbedoelde woon- en speelstraten/woonerven aanzienlijk lager ligt dan gebruikelijk is op 30 km wegen. Daar wordt in het algemeen met een hogere snelheid dan 30 km per uur gereden. Dit verschil is aan te merken als een bijzondere gevarenfactor.

Actuele ontwikkelingen

 

Invoering 30-kilometerzône

In Nederland is de algemeen toegestane maximum snelheid binnen bebouwde kommen 50 km per uur. Deze snelheidslimiet wordt tegenwoordig alleen aanvaardbaar geacht voor wegen met een kenbare verkeersfunctie

De gemeente Rheden heeft het voornemen om de wijk dieren Noord Oost aan te wijzen als gebied waar de maximum snelheid geldt van 30 km per uur. Dit plan past in de algemene (landelijke) aanpak om in woon-/verblijfsgebieden de snelheid van het verkeer te verlagen en daarmee onder andere de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze aanpassing zal ook een gunstig effect hebben op de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging.

Essentieel is de motivering om de wijkfunctie: wonen en het daarmee direct verband houdende weggebruik, alsmede de gang naar de wijkscholen en het ‘op straat spelen’ bepalend te laten zijn voor het verkeerskarakter van de straten in de wijk. Dit gaat bewust ten koste van de privileges voor motorvoertuigen die van toepassing zijn op wegen waarop de algemene norm van 50 km per uur geldt.

In enkele wijken in Dieren is deze maatregel reeds doorgevoerd. We zullen trachten de ervaringen aldaar te achterhalen.

Wat dit plan betreft heeft DiNO de volgende (aanvullende) maatregelen in gedachten:

· het aanleggen van snelheidsremmende voorzieningen, zoals verkeersdrempels, en/of cascades bij voorkeur bij de entree van de wijk, ter hoogte van de gemeentelijke werkplaats, en in de Breukinklaan

· extra aandacht voor de schoolomgeving (‘schoolzone’ of woonerf instellen)

· duiding van zone niet alleen bij begin en eind, doch ook ‘onderweg’ dit laatste bijvoorbeeld in de vorm van symbolische tekens op de lantaarnpalen

· (aanvankelijk) verscherpt toezicht op het naleven van de regel (cameratoezicht, duiding van uw gereden snelheid,...)

· het voorzien van het kruispunt Cederlaan – Meidoornlaan van een verkeerstafel.

· Het is de bedoeling om bovenstaande onderwerpen nader uit te werken, voor te stellen aan de bewoners, en vervolgens op te nemen in een Plan van Eisen, dat aan de gemeente wordt voorgelegd.

Dat veiligheid op wegen binnen de 30 km-zone geen vast gegeven is blijkt uit het volgende:

· Bij een snelheid van 30 km heeft een bestuurder van een motorvoertuig die plotseling moet stoppen b.v. voor een kind dat spontaan de weg op rent, een totale reactie- en remafstand nodig van 12 meter! Op straten waar kinderen zijn die opgaan in hun spel of zich concentreren op andere kinderen (en die kans is aanzienlijk als er ter plaatse geen trottoirs zijn) brengt bedoelde remafstand van 12 meter een onaanvaardbaar risico met zich mee. Op dergelijke risico plaatsen waar een maximum snelheid van 30 km onverenigbaar is met primaire veiligheidseisen, is het noodzakelijk een woonerf in te stellen. Daar is de maximum toegestane snelheid beperkt wordt tot „stapvoets rijden”.

· Het onderscheid / de markering tussen straten in de 30 km-zone en de binnen dat gebied aanwezige woonerven zal op een duidelijk zichtbare wijze kenbaar moeten zijn. Hiermee zullen wij ons nadrukkelijk gaan bemoeien.

 

Woonerven

DiNO heeft zich reeds langere tijd ingespannen om uniformiteit in de wijk te krijgen wat betreft de woonerven. Hieronder zijn enkele kernpunten uit onze visie samengevat.

· onduidelijke motivering van de gemeente omtrent het partieel instellen van woonerven in de wijk

· historische basis betreffende de parkeersituatie op ‘het eigen erf’

· behoefte tot instellen van schoolzone

· consistentie van instellen woonerven in 30 km-zone

· integrale afwegingen omtrent belangen van woonerven

· bereikbaarheid woningen voor hulpdiensten

· parkeergedrag, uiterlijk en inrichting in de niet-woonerven.

 

Speelmogelijkheden kinderen

Dit onderwerp kent een nauwe samenhang met de (verkeers)veiligheid.  Het gaat er dan om dat kinderen die in de hofjes wonen (waar dus geen trottoirs zijn) ook veilig kunnen spelen, niet gehinderd door (gemotoriseerd) verkeer.

 

Parkeerbeleid algemeen

Er zijn enkele situaties te noemen waarbij geparkeerde auto’s (bijvoorbeeld in de Meidoornlaan) tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Indien mogelijk zou het instellen van meer parkeervakken soelaas bieden. Overigens zullen de resultaten van het in 2009 ingestelde onderzoek t.a.v. de parkeerproblematiek in de wijk geraadpleegd worden bij het zoeken naar verbeteringen.

 

Onderhoud van het wegennet

Kortheidshalve vermelden we hier de volgende aandachtspunten:

· strooibeleid (ook in de hofjes is behoefte aan het sneeuw- en ijsvrij maken)

· versleten wegmarkeringen, deze zijn er niet voor niets, en dit heeft te maken met adequaat wegonderhoud gaten in het wegdek

· bebording (duidelijkheid, hoeveelheid).

 

Overige aandachtspunten:

· wegversmallingen e.a. beveiligende inrichtingsmogelijkheden

· wel of geen trottoir of een eenzijdig trottoir (hofjes hebben geen trottoir)

· eenrichtingverkeer (indien wenselijk)

· scheiding verkeerssoorten

· wel/niet toelaten vrachtverkeer (rijden en parkeren; wellicht al in de APV geregeld)

· specifieke voorzieningen voor voetgangers en/of fietsers

· scheiding gemotoriseerd verkeer (incl. brommers) en andere weggebruikers

· voetgangersgebieden speelstraten straten en pleinen voor alle weggebruikers ge­zamenlijk

· passende verhoudingen tussen max. snelheid en wegconstructie/weginrichting

· wegaansluitingsvorm i.v.m. voorrangssituatie (ook van hofjes op doorgaande weg)

· botsende belangen diverse weggebruikers

· scholen basisonderwijs bij voorkeur binnen woonerfomgeving (schoolzone instellen)

· straatverlichting (defecten melden bij de gemeente)

Traverse Dieren

 

De werkgroep Traverse Dieren houdt zich bezig met de beoogde plannen voor de reconstructie van de N348 en gevolgen daarvan voor Dieren Noord Oost en de Kanaalweg. De werkgroep participeert in het GBO-overleg (Gezamenlijke Belangen Organisaties Dieren e.o.).

 

In dit verband nemen de leden van de werkgroep deel aan de overlegvergaderingen van het GBO, het overleg met de gemeente en de provincie Gelderland, met als doel een voor Dieren (Noord Oost) zo gunstig mogelijke tracékeuze gerealiseerd te krijgen en de effecten daarvan voor Dieren Noord Oost, in het bijzonder de Harderwijkerweg, Kanaalweg, Imboslaan en Meidoornlaan zo gunstig mogelijk te beïnvloeden.

 

In GBO-verband werken de volgende organisaties samen: Stichting Spankerenseweg, Stichting Hart in Takt, Belangenvereniging Dieren, Stichting Burgemeester Willemsestraat, Winkeliers-vereniging Calluna, Winkeliersvereniging Calluna Carré, Stichting Behoud Uiterwaardenlandschap en Wijkplatform Dieren Noord Oost (DiNO)

 

 

Kanaalweg zeer onveilig

 

De Kanaalweg wordt als zeer onveilig ervaren. Er wordt vaak veel te hard gereden en er gebeuren zeer regelmatig (ernstige) ongelukken, waarvan een onaanvaardbaar hoog aantal met dodelijke afloop (zie foto’s hiernaast).

DiNO heeft bij de gemeente Rheden en de provincie Gelderland uitgebreid haar zienswijze op Traverse Dieren ingediend.

Wijkplatform Dieren Noord Oost